Communis

Centar za održive zajednice

Centar za održive zajednice “Communis” je samostalno, nevladino, nepolitičko i neprofitno udruženje građana u koje se na principu dobrovoljnosti učlanjuju građanke i građani radi ostvarivanja zajedničkih interesa u oblasi ljudskih prava i održivog razvoja.

Opšti principi na kojima se zasniva rad i vrednosti Centra za održive zajednice “Communis” su vladavina prava, demokratičnost, tolerancija, dobrovoljnost, transparentnost i zajedništvo.

Svoju aktivnost Centar obavlja na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U skladu sa zakonskim propisima Centar svoju aktivnost može obavljati i na međunarodnom nivou. Centar ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama koje proističu iz zakona.

Ciljevi rada i delovanja Centra za održive zajednice „Communis“ su sledeći:

Afirmacija principa i vrednosti koncepta održivog razvoja zajednica u oblastima ekonomskog, društvenog i kulturnog života.

Afirmacija ljudskih prava, posebno slobode misli i izražavanja, kao univerzalnih ljudskih vrednosti.

Javno zalaganje i zastupanje zdrave životne okoline i očuvanja prirodnih resursa i prirodnih ekosistema.

Očuvanje kulturne baštine i nasleđa.

Razvijanje edukativnih programa u oblasti održivog razvoja i ljudskih prava

Podsticanje i razvoj partnerstva između nevladinog sektora, javnog sektora i privrede.

Svoje ciljeve Centar ostvaruje kroz:

Organizovanje javnih skupova, okruglih stolova, tribina, debata, diskusija i ostalih vidova zajedničkog kreativnog rada kako članova Centra tako i ostalih građana.

Organizovanje tematskih seminara, radionica, savetovanja i drugih vidova obuke i edukacije za članove i druge građane.

Sprovođenje tematskih istraživačkih projekata.

Sprovođenje humanitarnih i društveno odgovornih akcija.

Realizaciju tematski i ciljno usmerenih projeknih aktivnosti samostalno ili u saradnji sa partnerskim organizacijama iz zemlje i inostranstva.

Organizovanje radnih akcija za zaštitu životne sredine.

Organizovanje promotivnih i edukativnih aktivnosti kroz sredstva javnog informisanja.

Posete sajmovima, stručnim skupovima, seminarima i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Udruživanje sa partnerskim organizacijama radi zajedničkog ostvarivanja programskih ciljeva.

Štampanje i objavljivanje knjiga, časopisa i brošura.

Objavljivanje javnih saopštenja i stavova.

Pokretanje inicijativa, davanje predloga organima državne uprave i lokalne samouprave i drugim organizacijama koje su nadležne za javne poslove.

Druge načine i oblike rada koji su u skladu sa Zakonom i Statutom Centra.

Član Centra može postati punoletni građanin koji prihvati Statut i ciljeve centra.

Član postaje lice koje potpiše pristupnicu i uplati članarinu.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor centra. Protiv odluke Upravnog odbora podnosi se žalba Skupštini, koja donosi konačnu odluku.

Prava i dužnosti člana su:

Da učestvuje u pripremanju i izvršavanju programa i ciljeva Centra.

Da bira i bude biran u organe centra.

Da daje mišljenje i predloge o temama za raspravu id a učestvuje u svim oblicima rada Centra.

Da se zalaže za ostvarivanje ciljeva Centra i da vodi računa o ugledu i društvenoj odgovornosti Centra.

Da sprovodi i pridržava se odluka o stavova organa Centra.

Da traži i dobije sve informacije o radu i poslovanju Centra.

Da predlaže ideje, programske aktivnosti i stavove po pitanjima o kojima se Centar bavi, odnosno izjašnjava.

Da plaća članarinu.

Učlanite se u COZ Communis popunjavanjem priložene on line pristupnice:

 

[bestwebsoft_contact_form]