Communis

Centar za održive zajednice

Ciljevi rada i delovanja Centra za održive zajednice „Communis“ su sledeći:

Afirmacija principa i vrednosti koncepta održivog razvoja zajednica u oblastima ekonomskog, društvenog i kulturnog života.

Afirmacija ljudskih prava, posebno slobode misli i izražavanja, kao univerzalnih ljudskih vrednosti.

Javno zalaganje i zastupanje zdrave životne okoline i očuvanja prirodnih resursa i prirodnih ekosistema.

Očuvanje kulturne baštine i nasleđa.

Razvijanje edukativnih programa u oblasti održivog razvoja i ljudskih prava

Podsticanje i razvoj partnerstva između nevladinog sektora, javnog sektora i privrede.

Svoje ciljeve Centar ostvaruje kroz:

Organizovanje javnih skupova, okruglih stolova, tribina, debata, diskusija i ostalih vidova zajedničkog kreativnog rada kako članova Centra tako i ostalih građana.

Organizovanje tematskih seminara, radionica, savetovanja i drugih vidova obuke i edukacije za članove i druge građane.

Sprovođenje tematskih istraživačkih projekata.

Sprovođenje humanitarnih i društveno odgovornih akcija.

Realizaciju tematski i ciljno usmerenih projeknih aktivnosti samostalno ili u saradnji sa partnerskim organizacijama iz zemlje i inostranstva.

Organizovanje radnih akcija za zaštitu životne sredine.

Organizovanje promotivnih i edukativnih aktivnosti kroz sredstva javnog informisanja.

Posete sajmovima, stručnim skupovima, seminarima i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Udruživanje sa partnerskim organizacijama radi zajedničkog ostvarivanja programskih ciljeva.

Štampanje i objavljivanje knjiga, časopisa i brošura.

Objavljivanje javnih saopštenja i stavova.

Pokretanje inicijativa, davanje predloga organima državne uprave i lokalne samouprave i drugim organizacijama koje su nadležne za javne poslove.

Druge načine i oblike rada koji su u skladu sa Zakonom i Statutom Centra.