Communis

Centar za održive zajednice
Obuka NVO za marginalizovane grupe

Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva lokalne organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, čije je djelovanje usmjereno na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, Roma, žena, LGBTQI zajednice, žrtava trgovine ljudima i drugih marginaliziranih grupa u BiH, da se prijave na program obuke za razvoj i jačanje organizacijskih kapaciteta. Pružajući ovu vrstu podrške organizacijama civilnog društva želimo graditi kapacitete za promociju i zaštitu prava nedovoljno zastupljenih građana/ki u BiH.

USAID/INSPIRE nastoji osigurati da svi nivoi vlasti u BiH prepoznaju i uključe organizacije civilnog društva i građane/ke kao bitne i odgovorne partnere u proces izrade politika. Tehnička podrška usmjerena je na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i institucija u BiH kako bi pružali kvalitetnije i svrsishodnije usluge marginaliziranim građanima. U prilogu ovog poziva možete pronaći više informacija o programu, a kalendar svih obuka za 2021. godinu možete vidjeti https://www.ppmg.ba/ba/obuke/kalendar-obuka-usaid-inspire.

Prijava:
Predviđeno je da svaka lokalna organizacija civilnog društva čije je djelovanje usmjereno na poboljšanje položaja marginaliziranih grupa u BiH, a koja iskaže interes za učešće na obukama, delegira po jednog predstavnika/cu. Ohrabruju se organizacije da prijave polaznike/ce na način da oblasti koje će se obrađivati na obukama koreliraju s odgovornostima polaznika/ce u organizaciji. Dakle, moguće je prijaviti za svaku pojedinu obuku druge polaznike/ce.

U skladu s tim, ovim putem Vas pozivamo da prijavite učešće na prvoj obuci „Informiranje javnosti i odnosi s medijima“. Rok za prijave je do 28. februara, putem linka: https://www.ppmg.ba/ba/obuke/kalendar-obuka-usaid-inspire/informiranje-javnosti-i-odnosi-s-medijima-2021,

Napominjemo da je riječ o pojedinačnim prijavama, odnosno da prijave popunjavaju pojedinci, svako za sebe, a ne organizacija.
Ukoliko se iz neke organizacije prijavi više osoba, u razmatranje će se uzeti prijava koja je prva pristigla.

Odabir polaznika/ca obuke
Ovim pozivom otvoreno je 26 slobodnih mjesta za svaku obuku. Nakon što zaprimimo 26 prijava, obrasci za prijavu na gore navedenom linku automatski će se zatvoriti.
Osobe koje su ranije prošle obuku o istim temama u okviru programa USAID/PPMG bit će odabrane na obuku samo ukoliko ne bude dovoljno prijavljenih učesnika/ca.
Slanje prijave ne znači automatski da je osoba odabrana za učešće na obuci. Osobe koje budu odabrane za obuku bit će obaviještene elektronskim putem.

Tehničke informacije
Obuka će se održati u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, 71210 Ilidža. Troškove smještaja i ishrane tokom obuke, te putne troškove snosi organizator.

Agendu, tehničke informacije, zahtjev za refundaciju putnih troškova, kao i sve druge potrebne informacije o obukama, prijavljeni polaznici/e dobit će pravovremeno putem elektronske pošte.

Molimo sve učesnike/ce koji imaju specifične zahtjeve (npr. režim ishrane, pristup kolicima, smještaj za asistenta ili sl.) da to navedu u okviru prijavnog obrasca, polje „Dodatni komentari“.

Dodatne informacije
Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete nas kontaktirati putem elektronske pošte
alma.pliska-dordevic@usaidinspire.ba (subject/predmet: 20.04.0-N2.4-413, Upit).