Communis

Centar za održive zajednice

Dajemo efikasan doprinos dinamičnom razvoju naših lokalnih zajednica u ključnim segmentima razvoja – održivi razvoj, ljudska prava, kultura mira, komunikacije i mediji. Kroz saradnju sa organizacijama civilnog društva  na lokalu i šire, postižemo rezultate u promociji, primjeni i valorizaciji modernih strategija društvenog i ekonomskog progresa lokalne, regionalne i šire zajednice. Ostvarivanjem pune i efikasne saradnje na implementaciji projekata u sektorima djelovanja razvijamo nacionalne i međunarodne odnose sa srodnim organizacijama, poslovnim sektorom i javnim institucijama a sve u cilju davanja doprinosa procesima modernizacije, evrointegracija i reformi našeg društva. Afiramacijom pozitivnih društvenih vrijednosti potpomažemo i ojačavamo društvenu koheziju u lokalnim i regionalnim razmjerama i ispoljavamo poseban interes za jačanje prekogranične saradnje naročito u domenu međuetničkih odnosa, prevencije konflikata i socio-ekonomske saradnje.